Privacy policy

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Aajatieva Oy
Y-tunnus: 3361217-7
Address: Ruijantie 2605, 99440 Leppäjärvi
Puhelin: 040 090 1116
Sähköposti: aajatievaoy@aajatieva.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Aajatieva Oy
Yhteyshenkilö: Asta Alatossava
Puhelin: 040 090 1116
Sähköposti: asta@aajatieva.fi

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta yritystoimintaa varten.

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä.

 

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Aajatieva Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimitiedot, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä henkilön itsensä ilmoittamat personoitavat tiedot

 

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä lainsäädännön, kuten kirjanpitolainsäädännön, noudattamiseksi.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja saadaan yhteistyökumppaneilta.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Rekisterin ylläpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterin ylläpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterin ylläpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

 

8. Tietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

 

9. Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

10. Sivuston automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia  tietoja.  Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla on käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/. Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

 

11. Sosiaalisen median liitännäiset

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esimerkiksi Facebook). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla ja Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö-ja muita ehtoja. Rekisterin ylläpitäjällä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä ylläpitäjä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

 

12. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • Oikeus päästä tietoihisi: Sinulla on oikeus koska tahansa pyytää vahvistus siitä, käsittelemmekö Sinun tietojasi vai emme. Jos käsittelemme Sinun tietojasi, Sinulla on oikeus saada pääsy ja saada kopio tiedoistasi.
  • Oikeus oikaista tietosi: Jos arvelet, että tiedot, joita säilytämme ovat virheellisiä tai vanhentuneita, voit ottaa meihin yhteyttä ja pyytää meitä oikaisemaan kyseiset tiedot.
  • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinun tietosi, ja me toteutamme pyynnön, paitsi jos meillä on laillinen velvollisuus säilyttää tietoja tai jos meillä on muita päteviä syitä säilyttää niitä. Esimerkiksi jos tarvitsemme joitain tietoja vahvistaaksemme liiketapahtuman tai me puolustaudumme tai valmistaudumme oikeudelliseen vaateeseen.
  • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä keskeyttämään tietojesi käsittely, esimerkiksi jos tarvitset tietojasi oikeudellisten toimien aloittamista, toimeenpanemista, puolustamista varten ja haluat, että me emme poista sellaisia tietoja säilytysaikojemme mukaisesti.
  • Oikeus siirtää Sinun tietosi: Sinulla on oikeus saada tietyt tietosi yleisesti käytössä olevassa, koneluettavassa muodossa, jotta voit siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Aajatieva Oy:lle. Aajatieva Oy käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella
  • Oikeus vastustaa käsittelyä: Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, ja me lopetamme kaiken käsittelyn, paitsi kun uskomme, että meillä on päteviä syitä jatkaa käsittelyä. Voit myös koska tahansa vastustaa käsittelyä, jota me teemme suoramarkkinointia varten.
  • Oikeus tehdä valitus: Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät kohdasta kaksi. Aajatieva Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Aajatieva Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen vaatiessa. Seloste on luotu 25.5.2023 ja päivitetty viimeksi 3.5.2024.

 

en_GB
Scroll to Top